Om os


1. Lokalarkivets historie
2. De første 25 år i arkivets historie
3. Privatlivspolitik for Lokalarkivet
4. Reglement 18. maj 2016
5. Driftsgruppen
6. Årsmøde 2023


1. Lokalarkivets historie

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet af Helnæs Beboerforening i 1983 og var i starten indrettet i en nedlagt lærerbolig, som kommunen havde stillet til rådighed. I 1992, da boligen skulle være en del af Højskole på Helnæs, overgik arkivet til Borgerhuset, hvortil det nu er flyttet i umiddelbar nærhed af Højskolen.
Udover arkivalier, som andre arkiver, har vi forskellige museumsgenstande. Gamle redskaber – gammelt husgeråd. Vi udgiver hvert år et årsskrift samtidig med vores åbent hus arrangement.


2. De første 25 år i arkivets historie

Referat fra:
25 års jubilæum i Helnæs Lokalhistoriske Arkiv

Fortid

Den 22. marts 1983 indviedes Helnæs Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet startede i den gamle lærerindebolig, som kommunen havde stillet til rådighed. Det var en festdag.
Forinden var der afholdt et møde på Helnæs skole, hvor alle helnæsboere var indbudt. En professionel arkivmand Hr. Ødegård fra Nordfyn var indbudt til at fortælle om regler og vedtægter vedrørende lokalarkiver. Samtidig forsøgte man at vælge den første bestyrelse. Der var ikke rift om posterne, men det lykkedes at samle 5 personer, som ville arbejde videre med projektet. Vi blev nærmest pålagt opgaverne af Carlo Jakobsen. Det er ham vi kan takke for, at så meget materiale om Helnæs´s fortid er bevaret. Carlo ville absolut ikke være formand, men han vidste, hvad vi skulle gøre.
Anne Hansen blev valgt til den første formand i arkivet.
Lærer Rasmussen registrerede arkivalierne på skrivemaskine efter Carlos notater. Pædagog Per Olsen var en flittig fotograf og han ordnede mange af de defekte ting, der blev indsamlet. Poul Hansen gjorde et kæmpearbejde med at reparere gamle kort og billeder.
På et tidspunkt kom 3 damer med i bestyrelsen. Det var Grethe Skøtt, Ellen Andersen og Else Hansen. De hjalp med at sætte navne på personer på gamle billeder. Dengang havde vi også åbent den 3. onsdag i måneden. Det var rigtig gemytligt at mødes og arbejde med tingene.
De mange første år var arkivet en afdeling under Beboerforeningen, der så havde de 2 pladser i bestyrelsen.
Da Højskolen blev etableret, skulle arkivet flyttes til de nuværende lokaler i det nedlagte skolekøkken og er dermed en del af Borgerhuset.

Indvielsen

Det var en festdag, da arkivet åbnede. Lejligheden var nymalet og der kom gratulanter fra Assens. Museumsleder Erhardt Clausen fra Willemoesmuseet, ledende skoleinspektør Hogstad og fra kommunalbestyrelsen kom FR. Dolberg. De synes godt om resultatet og ønskede held og lykke.

25 års jubilæet

Den 8. og 9. marts fejrede vi jubilæet med en udstilling – dels om starten af arkivet og dels om tresserne. Der kørte en DVD om det gamle arkiv, om skoletilbygningen i 1962 og om det sidste sognerådsmøde på Helnæs. Denne DVD udgave er sammensat af Dan Ravn Joensen. Tak for det! Vi har lavet er jubilæumsskrift med artikler fra de første 25 år. Der kom mange interesserede gæster og formanden for arkivrådet Ellen Warring kom med stor flot sammenplantning og med hilsen fra kommunen i form af pengegave og DVD.
(Billede af blomster)

Fremtiden

Efter sidste kommunalreform er vi blevet indlemmet i er arkivråd, der omfatter alle lokalhistoriske arkiver i hele Assens kommune. Det er nu bestemt, at alle arkiver skal registrere arkivalier i samme system – i ARKIBAS. Kommunen har afsat penge til indkøb dels af systemet og dels til indkøb af computere til de arkiver, som ikke har i forvejen. Når etableringen er sket rundt i arkiverne, kan man søge oplysninger i hinandens gemmer, men det kræver mange timers arbejde inden det kan ske.
Her på Helnæs er vi i gang med at få indrettet et brandsikkert rum i det lille spisekammer.

Det er mit håb, at der fremover vil være personer, der vil påtage sig arbejdet med at føre arkivet videre. Der er utrolig mange interessante ting gemt i protokoller, album og kasser. Det er spændende at arbejde med og man kommer i forbindelse med mange vidt forskellige personer.
Anne Hansen

Maj 2018


3. Privatlivspolitik for Helnæs Lokalhistoriske Arkiv   

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra Arkiverings arbejdets legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Helnæs Lokalhistoriske Arkiv ved formanden er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte Arkivets data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Anne K. Hansen
Adresse: Helnæs Byvej 63
CVR: 33665849
Telefonnr.: 64771376
Mail: heloarkiv63@gmail.com
Hjemmeside: www.Helnaes-Lokalarkiv.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Donatorer
    Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, kontaktdato, telefonnummer, mailadresse, evt. svardato.
  2. Oplysninger om frivillige:
    Almindelige personoplysninger: navn, adresser, telefonnummer og mailadresser, bankkontonummer.
  3. Følsomme personoplysninger som under punkt 1 vedrørende de i det afleverede materiale, typisk om afdøde slægtninge og personer, hvor så de gældende regler for videregivelse og offentliggørelse efterkommes.

Arkivets formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi er anmodet af dig og har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle personoplysninger:
At vi som Arkiv har en tilladelse fra dig, som den afleverende til at behandle dine oplysninger, samt oplysninger om personer i det afleverede materiale
At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig og fremskaffe de ønskede oplysninger fra Arkivets materiale, når der er hjemmel hertil i arkivloven.
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Samtykke
Du meddeler dit samtykke til beskrevne behandling ved kontakt til Arkivet/ ved indlevering af materiale til arkivet

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Frivillige
Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre Arkivets privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.


5. Driftsgruppen

Anne K. Hansen
Formand
Tlf. 23609116
Mail. oenskedal@gmail.com
Bent Kristensen
Næstformand
Tlf 61682385
Mail. bentjkr@gmail.com
Kirsten Rasmussen
Kasserer
Tlf. 21453299
Mail. helnaes41@gmail.com
Bente Larsen
Tlf. 64771521
Bjarne Grønbæk
Tlf. 23721931
klintholm17@heloarkiv63gmail-com

6. Årsmøde 2023

Referat

Kommer snart


Beretning

Årsberetning for Helnæs Lokalarkiv 2022
En kort beretning om året 2022

I Helnæs Lokalarkiv vi har ingen forening, vi er en driftsgruppe, der arbejder her, derfor ingen generalforsamling, men et årsmøde, som skal holdes i marts måned ifølge vedtægterne.
Tak for godt samarbejde til jer i driftsgruppen!
Heldigvis blev corona restriktionerne ophævet i januar 2022. Derfor er det alligevel fornuftigt at bruge håndspritten, for som en mindre pige sagde til mig, da jeg roste hende for at spritte, der er jo bakterier alle vegn. Arkivet undlod at holde det sædvanlige årsmøde og åbent hus i marts 2022, men på arkivernes dag i november udstillede arkivet en del materiale om komponist Chr. Dannings liv og virke. Vi havde overtaget en kuffert fuld af skrivelser, billeder og reklamer om Christian Danning og hans hustru skuespiller Signe Aas, samlet af Kurt Kærhave Andersen, Ejby.
I maj måned fik arkivet installeret ny og tiltrængt belysning, der blev betalt af en pulje fra Assens kommune og resten af Borgerhuset.
Og i september fik arkivet ny avanceret printer, den blev betalt af arkivrådets fælleskasse — (Ingemanns pulje) så nu kan vi lave fine tryk på årsskriftet. (vis årsskrift) To rigtig gode ting til glæde og lettelse i arbejdet.Den 17. september havde vi årets byvandring, den gik til Bøgeskovsvej og med en tur mod syd, hvor et sagn fortæller, at der har ligget en Kongsgaard “Helnæsborg”. Ved det efterfølgende kaffebord i Borgerhuset vistes en film om sagnet. Der var som sædvanlig rigtig god tilslutning.
To gange har arkivet haft “Den gode historie” i Folkebladet: “Telefoni på Helnæs” og “Helnæs Brugs”.
Der kommer mange henvendelser til arkivet med spørgsmål om familierelationer, begivenheder m. m. Vi besvarer så godt som vi har mulighed for.
Her er mange spændende ting i arkivet, og vi vil gerne ha’ mere, så kasser ikke! Arkivet modtager gerne gamle papirer, skøder, breve og billeder. Det er utroligt, hvad vi bliver spurgt om.
Tak for jeres tid!
Anne Hansen


Regnskab

Kommer snart

7. Årsmøde 2024